Vad är förändringsledning?

13 september 2022 Helen Johansson
förändringsledning utbildning

editorial

Förbättra framtida tillstånd

Inom affärsvärlden hänvisar termen ”förändringsledning” till processen att kvalitativt och kvantitativt analysera en organisations nuvarande tillstånd och utveckla en plan för att gå från det nuvarande till ett önskat framtida tillstånd. Målet med förändringsledning är att minimera risken för negativa konsekvenser för anställda, kunder, aktieägare och andra intressenter när man genomför förändringar av affärsprocesser, system eller produkter/tjänster.

image

Förändringsledningsprocessen

Förändringsledning är ett brett område som omfattar strategier, verktyg och tekniker för att hantera den mänskliga sidan av förändringarna. Förändringsledning betraktas ofta som en disciplin inom projektledning, men den är också relevant för andra typer av förändringar, t.ex. förändringar som rör organisationsstruktur, kultur, affärsprocesser, teknikimplementering samt fusioner och förvärv.

Det finns många olika modeller och ramar för förändringsledning, men de flesta kan kortas ner till sex huvudsteg:

1. Planering av förändringen: Detta steg innebär att bedöma behovet av förändring, identifiera de berörda intressenterna, fastställa mål och utveckla en plan för att genomföra förändringarna.
2. Förberedelser för förändring: Detta steg innebär att se till att alla nödvändiga resurser (t.ex. personal, pengar, tid) finns på plats innan man börjar genomföra förändringarna. Det handlar också om att få de viktigaste intressenterna att köpa in sig och att kommunicera förändringsplanen till alla berörda parter.
3. Genomföra förändringarna: Detta steg innebär att man faktiskt genomför de förändringar som planerats i de föregående stegen. Detta kräver ofta att anställda utbildas i nya processer eller ny teknik och att stöd ges under övergångsperioden.
4. övervakning av förändringen: Detta steg innebär att man följer utvecklingen mot målen och vid behov gör kurskorrigeringar. Det innebär också att man samlar in feedback från anställda och andra intressenter för att mäta hur effektiva de genomförda förändringarna är
5. Upprätthållande av förändring: Detta steg innebär att förändringarna förankras i organisationskulturen så att de blir ”det nya normala” Detta kräver ofta att man regelbundet ser över målen och förstärker önskade beteenden genom program för belöningar och erkännande.
6. Utvärdering av förändringen: Detta sista steg innebär att man bedömer om förändringarna har gett önskat resultat eller inte och att man identifierar lärdomar som kan tillämpas på framtida förändringsinitiativ.

Som du kan se är förändringsledning en komplex process med många olika rörliga delar. Genom att följa en strukturerad strategi som den som beskrivs ovan kan du dock öka dina chanser att framgångsrikt navigera genom stora och små organisatoriska förändringar. Tack för att du läste!

Fler nyheter